• โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

อัลบัมทั้งหมด

นิเทศตรวจเยี่ยม ส่งเสริม เสริมสร้างกำลังใจให้กับสถานศึกษา

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

มอบใบประกาศนักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษารัดับชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปี พ.ศ.2563

โครงงานคุณธรรม

การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่งไทย/ลูกทุ่งอีสานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย

จัดทำป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ร่วมโครงการถวายเทียนพรรษามหาบารมี ปี ๒๕๖๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานถวายเทียนพรรษา

บวนแห่เทียนพรรษา 2565 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ณ วัดสว่างจิตบ้านบะฮี

มอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบะฮีวิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565

กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน ตามโครงการเปิดบ้านคุณธรรม โรงเรียนบะฮีวิทยาคม สู่โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

กลุ่มสาระสังคมฯนำนักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหากฎหมายวันรพี ประจำปี 2565 ณ ศาลาเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

รับการประเมินยกระดับโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 3 ดาว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

สนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 3000 บาท จากชมรมอดีตผู้บริหารสถานศึกษาสกลนคร(สพม.23) จำนวน 2 ทุน

รับการตรวจเยี่ยมเสริมพลัง โรงเรียนทักษะคิดการเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนน ตามโครงการอบรมทักษะคิดการเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนน

ตัวแทนผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบะฮีวิทยาคม เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565

กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ 2565

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2565

การสอบคัดเลือกห้องเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

อบรมโรงเรียนทักษะคิด การเอาชีวิตรอดจากภัยบนทางถนน และการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีเดินทางไกล โรงเรียนบะฮีวิทยาคม

รายงานการสอนออนไลน์ของคณะครูโรงเรียนบะฮีวิทยาคม วันที่ 4 -7 มกราคม 2565

รายงานการสอนออนไลน์ระหว่างวันที่ 27-30 ธันวาคม 2564

รายงานการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2564

รายงานการสอนออนไลน์และออนแฮนด์ของครู (รายบุคคล) ภาคเรียนที่ 1/2564

นักเรียนรับทุนการศึกษา ในหลวง ร.10

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2564

รายงานการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564

Big Cleaning Day "บะฮีปลอดภัย ห่างไกลโควิด"

กิจกรรมเดือนตุลาคม ปีการศึกษา 2563

สร้างขวัญและกำลังใจให้คณะครูและบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม

ร่วมงานเกษียณประจำปี 2563

สร้างขวัญและกำลังใจให้คณะครูและบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน

กิจกรรมเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2563

สร้างขวัญและกำลังใจให้คณะครูและบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม

กิจกรรมการไหว้ครู

กิจกรรมวันภาษาไทย

การลงนามบันทึกข้อตกลงในการปฎิบัติงานโรงเรียนบะฮีวิทยาคม (MOU)

พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สร้างขวัญและกำลังใจให้คณะครูและบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม

การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563

การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

การแนะแนว ปีการศึกษา 2562

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562

การเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม