• โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

ประวัติโรงเรียน

 ประวัติโรงเรียนบะฮีวิทยาคม
               โรงเรียนบะฮีวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเปิดสอนในระดับ มัธยมศึกษาศึกษาปีที่  1 – 6  เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา  สถานที่ตั้ง  บ้านบะฮี หมู่ที่ 8  ตำบลบะฮี  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  อยู่ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 13–14
ถนน พรรณา – อากาศ เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ ต่อมาชาวบ้านบะฮี มอบที่ดินสาธารณประโยชน์
จำนวน 83 ไร่  3 งาน ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน ชาวบ้านและคณะครู–นักการ จากโรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์  ร่วมกันบริจาคเงิน
และวัสดุ พร้อมสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้จำนวน  1  หลัง  รับนักเรียน และเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 
ครั้งแรกในปีการศึกษา  2535     
                กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนบะฮีวิทยาคม เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2537 โดยแต่งตั้งให้ 
นายชัชวาลย์  ป้อมไชยา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก และได้ผ่านการประเมินเป็นอาจารย์ใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2539
               วันที่ 10  มกราคม 2540  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายนิวัติ   สุวรรณชัยรบ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยม
วานรนิวาส  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และผ่านการประเมินเป็น  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกณฑ์คุณภาพ เมื่อปี พ.ศ. 2544
               วันที่ 9  ตุลาคม  2548  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้แต่งตั้งให้ นายทองดี  เฉลิมเดชชาติ     
ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จังหวัดสกลนคร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบะฮีวิทยาคม
จนถึง 30 กันยายน 2557 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้แต่งตั้งให้  นางวรรณธนา  เถายะบุตร 
ผู้อำนวยการโรงเรียน  แก่งนาจารย์พิทยาคม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 จนถึง 19 เมษายน 2561 ต่อมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ได้แต่งตั้งให้ นายบรรดา แก้วบัวสา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ในวันที่ 20 เมษายน 2561 โรงเรียนบะฮีวิทยาคมเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6