• โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้

รายการ เอกสาร
วผ.1 แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 60 และ ร้อยละ 80 wink
วผ.2 คำร้องขอมีสิทธิ์สอบ (สำหรับนักเรียน) wink
วผ.3 แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ให้มีสิทธิ์สอบปลายภาค wink
วผ.4 แบบบันทึกการเรียนซ่อมเสริม และส่งงาน เพื่อขอมีสิทธิ์สอบและแก้ไขผลการเรียน wink
วผ.5 คำร้องขอแก้ไขผลการเรียน (สำหรับนักเรียน) wink
วผ.6 แบบรายงานผลการแก้ไขผลการเรียน wink
วผ.7 บันทึกข้อความขออนุมัติ ร wink
วผ.8 คำร้องขอเรียนซ่อมเสริมเพื่อมีสิทธิ์สอบ wink
ระบบ SGS wink
เอกสาร/คู่มือเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ wink