• โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

สถิติจำนวนบุคลากร

สถิติจำนวนบุคลากรในโรงเรียน
ที่ บุคลากร เพศชาย เพศหญิง รวม วุฒิการศึกษา
ต่ำกว่า ป.ตรี
วุฒิการศึกษา
ป.ตรี
วุฒิการศึกษา
ป.โท
วุฒิการศึกษา
ป.เอก
1 ผู้อำนวยการโรงเรียน   1 1     1  
2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน   1 1       1
3 ครูชำนาญการพิเศษ 3 3 6   3 3  
4 ครูชำนาญการ 1 1 2   1 1  
5 ครู คศ.1   5 5   4 1  
6 ครูผู้ช่วย              
7 พนักงานราชการ 1 3 4   4    
8 ครูอัตราจ้าง 1 1 2   2    
9 พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม   1 1 1      
10 เจ้าหน้าที่ธุรการ   1 1   1    
11 ลูกจ้างประจำ (ภารโรง) 1   1 1      
12 แม่บ้าน              
13 รวม 7 17 24 2 15 6 1