• โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

ที่ตั้ง/แผนผัง

โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
โทรศัพท์ - โทรสาร -

ขอเส้นทางไปที่ โรงเรียนบะฮีวิทยาคม

สถานที่ตั้งและสภาพชุมชน
               โรงเรียนบะฮีวิทยาคม มีที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 124  บ้านบะฮี  หมู่ที่ 8 ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  รหัสไปรษณีย์  47130  E-mail : [email protected]  Website  https://bahiwit.ac.th    ซึ่งอยู่ในเขตปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
      ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับท้องที่อำเภอต่าง ๆ ดังนี้
                         ทิศเหนือ           ติดต่อกับ     อำเภอวานรนิวาสและอำเภออากาศอำนวย     จังหวัดสกลนคร
                         ทิศใต้               ติดต่อกับ     อำเภอกุดบาก อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร
                         ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ     อำเภอพังโคน                                           จังหวัดสกลนคร
                         ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ     อำเภอเมืองสกลนคร                                   จังหวัดสกลนคร
                                                 ติดต่อกับ     อำเภอนาหว้า                                            จังหวัดนครพนม
 
                 ที่ตั้งของอำเภออยู่ห่างทางทิศตะวันออกของตัวจังหวัด ระยะทางห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 55 กิโลเมตร
มีประชากรทั้งสิ้น 80,497 คน (ข้อมูลเมื่อ ปี 2560) มีพื้นที่ประมาณ 673.798 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศจะเป็นที่ราบสูงพื้นที่เป็นเทือกเขาอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้  เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ ราบสูง ประชากรส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำไร่ ทำสวน
สำหรับการปลูกข้าวจะปลูกไว้เพื่อการบริโภคเป็นส่วนใหญ่