• โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

 • โรงเรียนบะฮีวิทยาคม
  124 หมู่ 8 ต.บะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร)

จุดเด่น/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/กลยุทธ์

จุดเด่นของโรงเรียน
       ป่าจิกธรรมชาติ สวยสะอาดสิ่งแวดล้อม พรั่งพร้อมดินอุดม ชื่นชมดอกกระเจียว เดินเที่ยวเก็บเห็ด อร่อยเด็ดไข่มดแดง แมงแคงจักจั่น หอมมันผักหวาน สุขสำราญบ้านบะฮี

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
      โรงเรียนบะฮีวิทยาคม จะสร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อร่วมแรงพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ เกิดทักษะอาชีพสู่การมีงานทำ และก้าวทันเทคโนโลยี บนวิถีพอเพียง

พันธกิจของโรงเรียน
     1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของสถานศึกษาอย่างยั่งยืน     
     2. จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควบคู่กับการฝึกทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
     3. ดำเนินการจัดเขตปลอดสิ่งเสพติดในสถานศึกษา
     4. บริหารจัดการศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการศึกษา
     5. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์ของโรงเรียน
     1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ
     2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนรู้ และใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างหลากหลาย ตลอดจนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
     4. บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น และปลอดภัย
     5. การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมรับผิดชอบ และคุ้มค่า
     6. ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

กลยุทธ์ของโรงเรียน
     1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีทักษะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21
     2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน และสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
     3. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้ปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพ
     4. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     5. เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม